+45 30 60 09 88 Benny@benny-Dall.dk

EU må bøje sig for at sociale og faglige rettigheder kommer først.

Social dumping, forringelse af sociale ydelser og voksende fattigdom bør være kernestof i Enhedslistens kommende EU valgkamp.
Centralt i den sammenhæng står kravet om at Danmark går forrest for at EU indfører en Sociale Protokol, som foreslået af det Europæiske LO tilbage i 2008.
Protokollen er juridisk dokument, som sikrer, at de faglige og sociale rettigheder har forrang for de økonomiske friheder i tilfælde af konflikt imellem de to sæt rettigheder.
Enhedslisten har foreslået det i Folketinget i flere omgange. Senest i efteråret 2017. Det er tydeligt at de massive kritiske røster overalt i EU har gjort indtryk. Til forskel fra tidligere er der således bevægelse i både Radikale og Socialdemokratiet for at støtte kravet.
Næste års valgkamp må bruges til at cementere den udvikling og konfrontere ikke mindst DF på spørgsmålet.

EU kommissionen har foreløbig forholdt sig til den voksende kritik, ved i 2017 at proklamere en ”social søjle”. Initiativet indeholder ikke en eneste ny rettighed, tværtimod, og ændrer ikke ved de frie markedskræfters forrang.
Til gengæld indeholder søjlen 20 initiativer hvori det bl.a hedder: ” Den sociale søjle afspejler Kommissionens ønske om at overvinde den økonomiske krise ved bl.a. at fremme en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne”. Mon ikke det sociale forsvinder under trykket af konkurrenceevnen?
Disse 20 initiativer vil desværre få indflydelse på aftaleforhold på det danske arbejdsmarked i negativ retning set fra en socialists vinkel.

Så vores indsats i valgkampen for at få de andre partier til at støtte kravet om sociale og faglige rettigheders forrang er super vigtig.

Med dommen i Viking Line-sagen fastslår EF-domstolen, at kollektive kampskridt er en grundlæggende rettighed, som må tillægges særlig vægt i fællesskabsretten, men at fagbevægelsens udøvelse af den rettighed må ske under iagttagelse af bl.a. EF-traktatens bestemmelser om den fri etableringsret.

På den baggrund konstaterede EF-domstolen, at kollektive kampskridt som de, der var anvendt over for Laval i Sverige, stred mod EF-traktatens bestemmelser om fri udveksling af tjenesteydelser.

Social protokol, forslag i Folketinget 2013 og igen i efteråret 2017.

Billedhenvisning European Public Service Union