+45 30 60 09 88 Benny.dall@gmail.com
Vælg en side

Vi har et fælles ansvar for at skabe de bedste betingelser for vores kollektive debatter.

Det mener jeg ikke vi altid, er gode nok til, så jeg vil her forsøge at forholde mig til hvordan vi kan gøre det bedre.
Hvad er til diskussion hvornår.
I en levende dynamisk politisk organisation er der behov for at tematisere diskussioner. Alt er naturligvis til debat, men alt kan ikke meningsfyldt debatteres hele tiden.
Vores principdebatter og deres konklusioner, som vedtages på årsmøderne som Delprogrammer, spiller en særlig rolle. De trækker linjer fra vores ideologiske holdninger, fra vores Principprogram, vedtaget i 2014, og har til formål at anvende disse overordnede holdninger på politiske delområder.
Vi har således vedtaget Det grønne delprogram i 2018, det feministiske delprogram 2017, og EU delprogrammet i 2016.
Disse programmer udtrykker vores principielle og overordnede holdninger, og bør have et principielt niveau, der gør at de er teoretisk forsvarlige, og forholdsvis holdbare for aktuelle politiske omskifteligheder. Enhedslistens politiske DNA så at sige.
Men det er ikke politiske handlingsprogrammer.
Politiske handlingsprogrammer er udledt af principperne, og er aktuelle bud på politiske handlinger og forslag, på de udfordringer principprogrammerne adresserer.
Handlingsprogrammer afstedkommer handlinger, politiske forslag, debatter og andet. De justeres efter omstændighederne. De giver anledning til interne debatter der kan afsøge om hidtige konklusioner er fyldestgørende, og om de forestillinger vi har gjort os er rigtige.
Et par eksempler
For at det ikke skal blive alt for teoretisk her to eksempler fra virkeligheden på hvordan vi gang på gang roder disse forskellige debatter sammen.
På årsmødet i 2016 tog vi to beslutninger i EU debatten. Vi vedtog et EU delprogram, der opridser vores principielle holdninger til EUs udvikling og rolle, og hvilken betydning det har for fremtidige vores politiske handlinger.
Samtidig vedtog vi et politisk handlingsprogram, der bl.a indeholdt beslutning om selvstændig opstilling til EU parlamentet og vores forhold til Folkebevægelsen i den forbindelse.
I den efterfølgende debat, er der ofte fremkommet bebrejdelser om at vores kandidater i MEP valgkampen, ikke oversætter principprogrammet formuleringer en til politiske handlinger og udsagn.
Det var aldrig delprogrammets formål.
I delprogrammet skriver vi bl.a.:
Derfor arbejder Enhedslisten i Danmark og i samarbejde med andre socialistiske og demokratiske kræfter i resten af Europa for at svække, nedbryde og afskaffe EU. Sådan en udvikling vil danske udmeldelse kunne bidrage til. Når befolkningens interesser i hverdagen står over for EU’s, så vælger vi altid at forsvare befolkningens interesser.”
Det en programerklæring. Ikke et politisk forslag.
Vores fælles forventning kan og må ikke være, at principerklæringer sidestilles med politiske handlingsprogrammer.
Ovenstående ukonstruktive sammenblanding af principerklæringer og deres særskilte overordnede betydning, og aktuelle politiske programmer,  kom på samme måde til udtryk efter vedtagelsen af det grønne delprogram i 2018. Da folketingsgruppen oversatte delprogrammet til aktuelle politiske målsætninger i Klimaplan 2030, fik det mange knubbede ord med på vejen om “bare at ville please den almindelige stemning” og “det er der jo ingen kapitalismekritik i”.
Det dur efter min mening ikke. Hvis vi som kollektiv skal udvikle politik må det ske på baggrund af principielle holdninger, der efterfølgende oversættes til aktuelle politiske forslag. Vi tjener debatten ved så godt som muligt at skille debatterne ad.
Som skrevet indledningsvis er alt naturligvis altid til debat. Alle er velkomne til at ytre deres. Men som politisk kollektiv kan vi ikke konstant være i principdebat.
Det fjerner fokus fra påtrængende handlinger.
Derfor er principperne ikke altid til debat. Det er de politiske handlingsprogrammer derimod.
__________________________________________________________________________________________
Efterskrift
For ikke at blive misforstået synes jeg begge ovenstående delprogrammer stadig er dækkende
Jeg kan således ikke støtte forslag om at igangsætte en debat der har til formål at revidere EU delprogrammet.
Omvendt synes jeg vores politiske program fra 2016 om selvstændig opstilling og vores forhold til Folkebevægelsen, virkelig trænger til en fornyet debat. Vi har lært en del af MEP valgkampen som gør det muligt at korrigere vores beslutninger fra dengang.

Benny Dall

Byrådsmedlem Enhedslisten

 

Benny Dall
DK 6000 Kolding
mob.: +45    27440844